เมนูหลัก

VD.200AESTHETICS FOR DESIGN
อน.200สุนทรียศาสตร์ในการออกแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R23082C251213M 
อาจารย์: อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-12-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.100/PD.111 
Course Description
การเลือกสรรคุณค่าของความงามและความเข้าใจในศิลปะ การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามหลักการทางสุนทรียศาสตร์และที่มาของความคิดที่มีผลต่อแนวความคิด การสร้างงาน การกำหนดคติและมุมมองของศิลปะเพื่อนำมาปลูกฝัง
พัฒนาคุณค่า จิตสำนึกและความรับผิดชอบแห่งบุคคลในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต