เมนูหลัก

VD.322VISUAL COMMUNICATION DESIGN 5
อน.322การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R24032C1569M 
  พ.13:00-17:00R24032L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-6-9
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา อน.321 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ศึกษากระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์ในสาขาต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการออกแบบสื่อทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในเชิงวิชาชีพเฉพาะตัวหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต