เมนูหลัก

RS.213RUSSIA FOR AIRLINE CAREER
ศร.213ภาษารัสเซียสำหรับอาชีพด้านการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 ส.13:30-17:30R2843M2C30030M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ปาลิต มีชนะ
อาจารย์ปิติตุล ชวนะชิต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษารัสเซีย และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน รูปประโยคและคำศัพท์ภาษารัสเซีย
ในวงการธุรกิจการบิน การจองตั๋วเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน คำประกาศ ระเบียบและมารยาทในวงการธุรกิจการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต