เมนูหลัก

VD.222VISUAL COMMUNICATION DESIGN 3
อน.222การออกแบบนิเทศศิลป์ 3
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: VD.221
สอบผ่านวิชา VD.221 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R23082C251312M 
  อ.13:00-17:00R23082L      
อาจารย์: อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-13-12
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา อน.221 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ในเชิงความสัมพันธ์ของงานออกแบบกับเงื่อนไขข้อกำหนดในการออกแบบ พร้อมทั้งออกแบบร่าง และนำเสนอชิ้นงานออกแบบนิเทศศิลป์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต