เมนูหลัก

VD.231LETTERING AND TYPOGRAPHY
อน.231การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-13:00R23082L251213M 
อาจารย์: อาจารย์สุจิรา ถนอมพร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-12-13
สอบปลายภาค:
Course Description
รูปแบบและที่มาของตัวอักษรประเภทต่างๆ หลักการออกแบบการจัดวางตัวอักษร ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษรที่ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานและการสื่อความหมาย การจัดวางตัวอักษรให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบตัวอักษรและสิ่งที่นำมาประกอบเข้าด้วยกัน
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความชัดเจนในการรับรู้ การสื่อความหมาย และความงามที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อการนำไปใช้กับงานนิเทศศิลป์ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต