เมนูหลัก

VD.233PHOTOGRAPHY
อน.233การถ่ายภาพ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-13:00R23062L251213M 
อาจารย์: อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-12-13
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพ หลักการจัดภาพ ชนิดของกล้อง เลนส์ อุปกรณ์ประกอบช่วยการถ่ายภาพ การใช้กล้อง การเลือกใช้กล้อง เลนส์
พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ การจัดแสง ฝึกทักษะการถ่ายภาพตามหัวข้อ โดยเน้นเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบนิเทศศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต