เมนูหลัก

VD.252ADVANCE COMPUTER GRAPHIC DESIGN
อน.252คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นสูง
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: VD.251
สอบผ่านวิชา VD.251 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-14:00R23082L251213M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-12-13
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา อน.251 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในขั้นสูง เพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตผลงานการออกแบบเลขนศิลป์ ฝึกฝนทักษะการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลงานการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต