เมนูหลัก

VD.332PREPRESS TECHNOLOGY
อน.332เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-13:00R24032L20128M 
อาจารย์: อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-12-8
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ การเลือกใช้ระบบการพิมพ์ที่สอดคล้องกับงาน การเลือก ใช้ขนาดและชนิดของกระดาษ การกำหนดตัวอักษร
รูปแบบขนาดของสิ่งพิมพ์ การทำดัมมี่ การเตรียมต้นฉบับทางการพิมพ์ การควบคุมคุณภาพก่อนพิมพ์ การตรวจสอบคุณภาพในการพิมพ์ ปัญหาในการดำเนินการและวิธีการแก้ไขทางการพิมพ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต