เมนูหลัก

VD.351MOTION GRAPHIC DESIGN
อน.351การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-14:00R24032L25214M 
อาจารย์: อาจารย์ศิวโรจน์ ยอดสุขเจริญ
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-15-0
สอบปลายภาค:
  021 ศ.09:00-14:00RN/AN/AL15015W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 011 
Course Description
เรียนรู้หลักการออกแบบและขั้นตอนการผลิตภาพกราฟิกเคลื่อนไหวสำหรับสายงานต่างๆ การวางแผนระบบการทำงานในการผลิตภาพกราฟิกเคลื่อนไหว การกำหนดแนวคิด (Concept) ของเรื่อง การใช้งานพื้นฐานโปรแกรมในการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวและการสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรมต่างๆ
การเรียนรู้คุณสมบัติของคีย์เฟรม (Keyframe) และการกำหนดการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างจังหวะในงาน เทคนิคการรวมภาพ (Composite) ในการผลิตงาน เรียนรู้ระบบการแปลงไฟล์ (Render) และการนำผลงานไปใช้ในสื่อแบบต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต