เมนูหลัก

VD.421VISUAL COMMUNICATION DESIGN 6
อน.421การออกแบบนิเทศศิลป์ 6
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต5 (2-9-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: VD.322
สอบผ่านวิชา VD.322 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-13:00COM Grap2L1596M 
  ส.09:00-12:00COM Grap2L      
  ส.13:00-17:00COM Grap2L      
อาจารย์: อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-9-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = VD.401/VD.400 
  021 พ.09:00-13:0026062L1596W 
  ส.09:00-12:0026062L      
  ส.13:00-17:0026062L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-9-6
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา อน.322 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 และ อน.420 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ การบริหารงานออกแบบนิเทศศิลป์ที่มีการวางแผนได้สอดคล้องกับประเภทของงานที่ออกแบบ โดยพิจารณาปัญหา ความเป็นไปได้และขอบเขตงาน
มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบหรือการผลิตตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะในทุกมิติ เช่น ด้านการเงิน เวลา การเลือกใช้วัสดุ สื่อ หรือทรัพยากรอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การประสานงานระหว่างบุคคล หน่วยงาน และงานที่ต่อเนื่องหลังการออกแบบ แนวทางการเตรียมความพร้อมของหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ต่อไป

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต