เมนูหลัก

JP.213JAPANESE FOR AIRLINE CAREER
ศญ.213ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอาชีพด้านการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.13:30-17:30R28152C20119M 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม
อาจารย์หฤษฎ์ หรรษ์อิทธินันต์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-11-9
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน รูปประโยคและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ในวงการธุรกิจการบิน การจองตั๋วเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน
คำประกาศ ระเบียบและมารยาทในวงการธุรกิจการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต