เมนูหลัก

IAV363AIRPORT OPERATIONS AND MANGEMENT
IAV363การดำเนินการและการจัดการท่าอากาศยาน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28342C301812W 
อาจารย์: ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-18-12
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
ศึกษาการดำเนินงานและกิจกรรมการบริหารจัดการท่าอากาศยานภายในประเทศและระหว่างประเทศ: การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภัย
การประสานงานและการตรวจสอบความปลอดภัยของท่าอากาศยาน รันเวย์ ที่จอดอากาศยานและการเติมน้ำมันอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ ปัญหาสภาพแวดล้อม
การจัดการและขนส่งอาหารของสายการบิน การขนส่งสัมภาระและการจัดการธุรกิจและกิจกรรมภายในท่าอากาศยาน
Study the operations and management activities of domestic and international airports: facility management, security, coordination and monitoring of aviation safety, runway,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต