เมนูหลัก

AL.223BASIC COMPUTER RESERVATION SYSTEMS AND TICKETING
ธบ. 223ระบบสำรองที่นั่ง และงานบัตรโดยสารขั้นพื้นฐาน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 จ.13:30-17:30R27102C15015M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสำรองที่นั่ง ประเภท ระบบสำรองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน ระบบการสำรองที่นั่ง (Reservation PNR Creation) ขั้นตอนการออกตั๋ว การคำนวณค่าโดยสารจากเส้นทางการบิน
ระบบการคิดอัตราค่าโดยสาร (Fare Quotation) และการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารแบบเบ็ดเสร็จ (GDS) ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต