เมนูหลัก

ES.103VOCABULARY IN AIRLINE BUSINESS AND TOEIC PREPARATION BEGINNER 1
อฉ.103คำศัพท์ในธุรกิจการบินและการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น 1
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต0 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.09:00-12:00R2847M2C110W 
  ศ.13:00-16:00R2847M2C      
อาจารย์: อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์
รหัส 616101402229
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
This course is designed to familiarize students with the format, level, and content of the Test of English for International Communication (TOEIC).
Each lesson is organized so that it develops and enhances all skills and sub-skills necessary for the different parts of the test (listening, incomplete sentences, text completion and reading comprehension).
Students study fundamental grammar points, basic vocabulary, and simple listening practice frequently tested on the TOEIC.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต