เมนูหลัก

ES.204VOCABULARY IN AIRLINE BUSINESS AND TOEIC PREPARATION ELEMENTARY 2
อฉ.204คำศัพท์ในธุรกิจการบินและการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน 2
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ส.09:00-12:00R28312C66651M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี51-51-0
รหัส 626101400644,626101400659,606101485269,636101400593,636101401197,626101400342,626101401415,636101401039,626101400483,626101402346,636101400534,636101401046,626101402126,626101400524,626101400536
สอบปลายภาค:
  002 ส.13:00-16:00R28312C58535M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี53-49-4
รหัส 606101483564,636101400549,636101401010,636101402449,616101401134
สอบปลายภาค:
Course Description
This course is designed to help students to develop the test-taking strategies and language skills that they will need to do well on the Listening and Reading test.
Students study common everyday vocabulary, phrases and key expressions that reflect real-world tasks, important grammar and language skills,
listening and reading comprehension skills required at the basic level, essential test-taking strategies, and practice exercises that mirror the less challenging items on the TOEIC test.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต