เมนูหลัก

AL.354MARKETING AND SALES FOR AIR CARGO
ธบ.354งานการตลาดและการขายสำหรับงานคลังสินค้าทางอากาศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R28142C40346M 
อาจารย์: อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-34-6
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ศึกษาระบบการตลาดและการขายในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ การหาตลาด
รวมทั้งหลักจิตวิทยาในการขายและการให้บริการลูกค้า ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานในการรับขนส่งสินค้าประเภทต่างๆและการควบคุมน้ำหนักการบรรทุก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต