เมนูหลัก

AL.412BAGGAGE SERVICE
ธบ.412การบริการสัมภาระผู้โดยสาร
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R27322C502525M 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิรัฐ ยิ้มย่อง
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 350-25-25
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ศึกษาลักษณะงาน ของสัมภาระของผู้โดยสาร สัมภาระผู้โดยสารขาเข้าสัมภาระที่จัดส่งบริเวณสายพาน สัมภาระที่จัดส่งช่องทางพิเศษ สัมภาระที่มีปัญหา สัมภาระศูนย์หาย สัมภาระจัดส่งล่าช้า การต่อรองและการดูแลสำหรับสัมภาระที่มีปัญหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระ เพื่อทราบถึงปัญหาและการแก้ไขเกี่ยวกับสัมภาระผู้โดยสารแก่นักศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต