เมนูหลัก

VD.362CORPORATE IDENTITIES FOR GRAPHIC DESIGN
อน.362การออกแบบเลขนศิลป์สำหรับองค์กร
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-14:00R23382L1569M 
อาจารย์: อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-6-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = VD.311 
Course Description
ลักษณะ รูปแบบ และความสำคัญของการออกแบบเลขนศิลป์สำหรับองค์กร ฝึกทักษะการออกแบบเลขนศิลป์สำหรับองค์กรประเภทต่างๆ
โดยให้เกิดภาพรวมและเกิดภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในทิศทางอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้ความคิดรวบยอดที่มีเอกลักษณ์องค์กรในการสื่อความหมายต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต