เมนูหลัก

VD.366GRAPHIC DESIGN ON PACKAGING
อน.366การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-14:00R23382L1578M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-7-8
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการออกแบบการจัดวางรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ สีภาพและพื้น ฝึกทักษะการออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
โดยการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ รูปทรง วัสดุและประเภทของบรรจุภัณฑ์ต่อการมองเห็น การรับรู้ ตลอดจนเทคนิคการพิมพ์และงานหลังพิมพ์ เพื่อการออกแบบได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพเชิงการใช้งาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต