เมนูหลัก

VD.367DESIGN FOR COMMUNITY PRODUCTS DEVELOPMENT
อน.367การออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-14:00R24032L352510M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-25-10
สอบปลายภาค:
Course Description
การประยุกต์หลักการแนวคิดทางการออกแบบนิเทศศิลป์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ฝึกทักษะการนำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่จริงด้วยการวางแผนและตัดสินใจเลือกสื่อ การวางจุดประสงค์ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต