เมนูหลัก

IE.389HYDRUULICS AND PNEUMATICS CONTROL FOR INDUSTRIES
วอ.389การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์สำหรับงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.213
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R4102A4C1019W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-1-9
10-0-10
สอบปลายภาค:
  910 อา.15:00-21:00R27162C501535W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สอบปลายภาค:
  920 อา.08:30-14:30R27272C25214W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการพื้นฐานของระบบนิวเมติกส์และไอดรอลิกส์ หลักการทำงานของระบบและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบควบคุมการทำงาน และการประยุกต์ใช้งาน การตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องตลอดจนการบำรุงรักษา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมทั้งระบบ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การออกแบบแผนภาพวงจรบนพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต