เมนูหลัก

IE.487INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY 2
วอ.487ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.321 และ IE.410
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  901 อา.15:00-21:00R42082C30255W 
อาจารย์: อาจารย์สมเดช อิงคะวะระ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
Course Description
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบในระบบ 2 มิติและ 3 มิติ (CAD) และการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการผลิต ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ และระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต