เมนูหลัก

IE.487INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY 2
วอ.487ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.321 และ IE.410
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  809 ไม่มีข้อมูล30264W 
อาจารย์: อาจารย์ปฐมพงษ์ จำนงค์พันธ์
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
30-21-9
สอบปลายภาค:
  901 อา.15:00-21:00RN/AN/AC501832W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-16-34
รหัส 590401426195,610401504029
สอบปลายภาค:
  902 อา.15:00-21:00RN/AN/AC501535W 
อาจารย์: อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-15-35
สอบปลายภาค:
Course Description
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบในระบบ 2 มิติและ 3 มิติ (CAD) และการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการผลิต ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ และระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต