เมนูหลัก

ID.200INTERIOR DESIGN 2
ตภ.200การออกแบบภายใน 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.100
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ID.100 การออกแบบภายใน 1
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R2436M2C110W 
  อ.13:00-17:00R2436M2C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =INT210 
Course Description
ศึกษากระบวนการการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบภายในที่พักอาศัยที่มีความซับซ้อน
ประกอบด้วย พฤติกรรมผู้ใช้ ความต้องการพื้นที่ใช้สอย หลักกายภาพเชิงกล หลักจิตวิทยา คติความเชื่อในการอยู่อาศัย รวมถึงภูมิอากาศวิทยา โดยฝึกปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบในห้องฝึกปฏิบัติการ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการนำเสนอผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต