เมนูหลัก

IE.321COMPUTER AIDED DESIGN AND COMPUTER AIDED MANUFACTURING
วอ.321คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.12:30-14:30RN/AN/AC30723M 
  จ.14:30-17:30RN/AN/AL      
อาจารย์: อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-7-23
30-0-30
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2901
  911 อา.08:30-12:30R27232C30129W 
  อา.13:00-19:00R42144L      
อาจารย์: อาจารย์สมเดช อิงคะวะระ
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
Course Description
การออกแบบในระบบ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์(CAD)และการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการผลิต การส่งถ่ายข้อมูลจากระบบการออกแบบไปเป็นโปรแกรมเพื่อการผลิต (CAM) การคำนวณและการจำลองการผลิตชิ้นงาน การแปลงข้อมูลเพื่อการผลิต
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการออกแบบและการผลิต การควบคุมการผลิต และการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยระบบดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต