เมนูหลัก

ID.201INTERIOR DESIGN 3
อภ.201การออกแบบภายใน 3
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.200
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ID.200 การออกแบบภายใน 2
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R2436M2L25205M 
  อ.13:00-17:00R2436M2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-20-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = ID.212 
Course Description
ศึกษากระบวนการการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบภายในที่พักอาศัยร่วมกับพื้นที่ธุรกิจประกอบการขนาดเล็ก ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ ความต้องการพื้นที่ใช้สอย
หลักกายภาพเชิงกล หลักจิตวิทยา งานระบบที่มีผลต่องานออกแบบภายใน ความงาม และอัตลักษณ์ของอาคาร โดยฝึกปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบในห้องฝึกปฏิบัติการ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการนำเสนอผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต