เมนูหลัก

IE.412ROBOTICS MANUFACTURING INNOVATION FOR INDUSTRIES
วอ.412นวัตกรรมหุ่นยนต์การผลิตสำหรับงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.389 และ IE.410
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  890 ส.08:00-10:00R25282C30264W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
30-21-9
สอบปลายภาค:
  910 อา.08:30-14:30R27162C501832W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-16-34
รหัส 590401426195,610401504029
สอบปลายภาค:
  920 อา.08:30-14:30R27272C501634W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-16-34
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ การออกแบบเวอร์คเซล การอินเตอร์เฟสฮาร์ดแวร์ การจำลองทางกราฟิกของเวอร์คเซล
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการผลิตที่ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย และศึกษาการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต