เมนูหลัก

ID.300INTERIOR DESIGN 4
อภ.300การออกแบบภายใน 4
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.201
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ID.201 การออกแบบภายใน 3
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R2434M2C251510W 
  อ.13:00-17:00R2434M2C      
อาจารย์: อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-15-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.311 
Course Description
ศึกษากฎหมายอาคาร กระบวนการการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบภายในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก ขนาด 500-1,000 ตารางเมตร
เมตร เช่น ธนาคารสาขา, สถานพยาบาลขนาดเล็ก, สถานบริการสังคมขนาดเล็ก อาทิ ร้านอาหาร ร้านค้าขนาดเล็ก ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ ความต้องการพื้นที่ใช้สอย หลักกายภาพเชิงกล
หลักจิตวิทยา งานระบบที่มีผลต่องานออกแบบภายใน ความงามและอัตลักษณ์ของอาคาร โดยฝึกปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบในห้องฝึกปฏิบัติการ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการนำเสนอผลงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต