เมนูหลัก

ID.301INTERIOR DESIGN 5
อภ.301การออกแบบภายใน 5
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.300
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ID.300 การออกแบบภายใน 4
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R2434M2L251510M 
  อ.13:00-17:00R2434M2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-15-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.312 
Course Description
ศึกษากฎหมายอาคาร กระบวนการการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, พิพิธภัณฑ์
ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ ความต้องการพื้นที่ใช้สอย หลักกายภาพเชิงกล หลักจิตวิทยา งานระบบที่มีผลต่องานออกแบบภายใน ความงามและอัตลักษณ์ของอาคาร โดยฝึกปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบในห้องฝึกปฏิบัติการ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการนำเสนอผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต