เมนูหลัก

IE.421TECHNOLOGY INNOVATION
วอ.421นวัตกรรมเทคโนโลยี
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 พ.13:00-16:00R42094C30624M 
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-3-27
30-3-27
สอบปลายภาค:
  809 ไม่มีข้อมูล453015W 
อาจารย์: อาจารย์สมเดช อิงคะวะระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สอบปลายภาค:
  901 อา.08:30-14:30R27222L302010W 
อาจารย์: อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สอบปลายภาค:
Course Description
นักศึกษาศึกษากระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 10 แห่ง ต่อภาคการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานด้านการจัดการและด้านการผลิต กรณีศึกษา กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต