เมนูหลัก

ID.302ANALYSIS FOR DESIGN PROCESS TO DEVELOP THE CONCEPT OF INTERIOR DESIGN
อภ.302การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนาสู่แนวความคิดในการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R24042C251213M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-12-13
สอบปลายภาค:
Course Description
เพื่อศึกษากระบวนการในการออกแบบโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางทฤษฎี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่ตั้งอาคาร ผลกระทบทางด้านภูมิอากาศวิทยา และศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม พฤติกรรม
และความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ภายในอาคาร ตลอดจนความต้องการพื้นที่ใช้สอย เพื่อการจัดการการกระจายเชิงพื้นที่ในอาคาร และศึกษากระบวนการที่มาของการสร้างแนวความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาสู่แนวความคิดในการออกแบบภายใน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต