เมนูหลัก

ID.400INTERIOR DESIGN 6
อภ.400การออกแบบภายใน 6
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.301
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ID.301 การออกแบบภายใน 5
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R23152C251213M 
  อ.13:00-16:00R23152L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-12-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.411 
Course Description
ศึกษากฎหมายอาคาร กระบวนการการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน
โดยคำนึงถึงการใช้งานสำหรับผู้ใช้อาคารทุกประเภท รวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการ ในอาคารประเภท พิพิธภัณฑ์, ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่, โรงแรม, โรงพยาบาล, สถานศึกษา และสำนักงานขนาดใหญ่ โดยเน้นโครงการศึกษาส่วนบุคคล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต