เมนูหลัก

IE.323ENGINEERING TOOLS DESIGN
วอ.323การออกแบบเครื่องมือทางวิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  890 ส.16:00-17:30R42122C30273W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ดร.สรสุธี บัวพลู
อาจารย์กรกฏ เกื้อมา
รองศาสตราจารย์ประสงค์ ก้านแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
30-22-8
สอบปลายภาค:
Course Description
ทฤษฎีการตัดโลหะ มาตรฐานการวัดละเอียดประเภทต่าง ๆพิกัดความเผื่อ ความเค้นและความเครียดในโลหะแผ่น แม่พิมพ์ในงานโลหะแผ่น แม่พิมพ์ตัด การออกแบบแม่พิมพ์แบบชนิดต่อเนื่อง การออกแบบแม่พิมพ์ประเภทต่าง ๆ
การออกแบบเครื่องมือนำและจับยึดชิ้นงาน การกำหนดตำแหน่งและการเลือกพื้นผิวอ้างอิงของชิ้นงาน การออกแบบเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ และการออกแบบเครื่องมือตัด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต