เมนูหลัก

ID.401ART THESIS PREPARATION
อภ.401เตรียมศิลปนิพนธ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R23152C251213M 
อาจารย์: อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-12-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.412 
Course Description
ศึกษาระเบียบวิธีการเตรียมโครงการศิลปนิพนธ์สำหรับการออกแบบภายใน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ โดยศึกษารวบรวมข้อมูล ขอบเขตของโครงการ
วิธีการดำเนินการศึกษา โดยต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ของสาขาวิชาการออกแบบภายใน เพื่อนำเสนอกระบวนการการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางแก้ปัญหาในการออกแบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต