เมนูหลัก

ID.402ART THESIS IN INTERIOR DESIGN
อภ.402ศิลปนิพนธ์สำหรับการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.100 และ ID.200 และ ID.201 และ ID.300 และ ID.301 และ ID.361 และ ID.400 และ ID.401
ต้องสอบผ่านรายวิชาการออกแบบภายใน 1-6 โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-12:30R24052L20911M 
  จ.13:00-17:00R24052L      
  ศ.08:30-12:30R24052L      
  ศ.13:00-17:00R24052L      
อาจารย์: อาจารย์สัญชัย ขุนนุช
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-9-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.413 
Course Description
การนำเสนอผลงานการออกแบบตามหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ โดยผ่านการประเมินผลความก้าวหน้า การประเมินผลรวบยอด จากอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ และคณะกรรมการตรวจ พิจารณาศิลปนิพนธ์ ตามระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การทำศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2548


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต