เมนูหลัก

ID.121VISUAL ART AND PRACTICE OF ART
อภ.121ทัศนศิลป์และศิลปะปฏิบัติ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-14:00R24052C12012M 
อาจารย์: อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี12-0-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = VD.113, INT121 /ID.124 
Course Description
ศึกษาทฤษฎี ความหมาย ปรัชญาความงามในงานทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คุณค่าความงามทางสุนทรียศาสตร์
โดยการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปร่างรูปทรง แสงสี พื้นผิวของวัตถุต่างๆ โดยเน้นกระบวนการฝึกปฏิบัติการระบายสี จากหุ่นนิ่ง สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต