เมนูหลัก

ID.122INTRODUCTION TO INTERIOR DRAWING
อภ.122การเขียนแบบภายในเบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-13:30R24052L12012M 
อาจารย์: อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี12-0-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = INT122 
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนแบบภายในเบื้องต้น ระยะและขนาดของโครงสร้างที่มีผลต่อการออกแบบภายใน การใช้สัญลักษณ์แสดงแบบ การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้น
ฝึกพื้นฐานการเขียนแบบทัศนียภาพเพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบภายใน โดยการใช้เส้น พื้นฐานการลงแสงเงา เทคนิคการใช้สี องค์ประกอบที่สำคัญในการวาดภาพ รวมทั้งวิธีการเลือกมุมมองของภาพในงานออกแบบภายใน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต