เมนูหลัก

ID.140INTRODUCTION TO ARCHITECTURE STRUCTURE
อภ.140โครงสร้างสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-17:00R24052L110M 
อาจารย์: อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
ศึกษาโครงสร้างอาคารจากตัวอย่างกรณีศึกษา องค์ประกอบและรายละเอียดที่ซับซ้อนของอาคารทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย
เช่น อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะขนาดย่อม และอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ โดยเน้นให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบในงานออกแบบภายใน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต