เมนูหลัก

ID.240STRUCTURE FOR INTERIOR DESIGN 1
อภ.240โครงสร้างสำหรับการออกแบบภายใน 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.140
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ID.140 โครงสร้างสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-14:00R2436M2C20200M 
อาจารย์: อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-20-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.232 
Course Description
ศึกษาลักษณะโครงสร้างอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ รวมถึงอาคารที่พักอาศัยที่มีลักษณะพิเศษ ระบบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร วัสดุ และกรรมวิธีการก่อสร้าง
ที่มีผลต่อการออกแบบหรือการปรับปรุงอาคาร โดยเน้นฝึกปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างในอาคารประเภทดังกล่าว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต