เมนูหลัก

ID.340BUILDING TECHNOLOGY FOR INTERIOR DESIGN
อภ.340เทคโนโลยีอาคารเพื่อการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R25042C25817M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-8-17
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
หมายเหตุ: = ID.332 
Course Description
ศึกษาทฤษฎีและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบป้องกันอัคคีภัย
ระบบขนส่งภายในอาคาร เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ตลอดจนระบบกลไกลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภายใน รวมทั้งแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต