เมนูหลัก

ID.460BUSINESS MANAGEMENT IN INTERIOR DESIGN
อภ.460การบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R23152C251312M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-13-12
สอบปลายภาค:
Course Description
เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบภายใน ลำดับขั้นตอนการประกอบวิชาชีพการออกแบบภายใน ศึกษาหลักการบริหารจัดการงานก่อสร้าง การจัดทำเอกสารประมาณราคา
เอกสารประกอบแบบ บัญชีแสดงปริมาณงาน เอกสารการประมูล การจัดหาผู้รับเหมา การควบคุมงาน ศึกษาหลักการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร การดูแลรักษาหลังการเข้าใช้อาคาร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต