เมนูหลัก

ID.382EXHIBITION DESIGN
อภ.382การออกแบบนิทรรศการ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-14:00R2434M2L25169M 
อาจารย์: อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-16-9
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการออกแบบนิทรรศการในด้านต่าง ๆ รูปแบบการนำเสนอ และวิธีการก่อสร้าง แนวความคิดในการลำดับเรื่องราวในงานนิทรรศการ ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญในงานนิทรรศการ
อาทิ พื้นที่ วัสดุ สี แสงสว่าง เสียง ระบบการก่อสร้างด้วยโครงสร้างส่วนแสดงผลงานแบบถอดเป็นชิ้น และโครงสร้างส่วนแสดงผลงานแบบถาวร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต