เมนูหลัก

IMG422PLANNING AND CONTROLLING
IMG422การวางแผนและควบคุม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R28162C20911W 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
ดร.สุทธา สรรเพ็ชญพาณิชย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-9-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BA1306 / IAV431 
Course Description
การวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแผนธุรกิจ แนวคิดการพัฒนา การคาดการณ์งบประมาณและการเงิน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเทคนิคในการตัดสินใจ ทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินและความต้องการทางเทคโนโลยี การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นทางองค์การ เทคนิคในการควบคุม ทั้งทางด้านเวลา งบประมาณ เครือข่าย สินค้าคงคลัง
Short and long term planning and development of business plans, concept development, budget forecasting & financial operations, information technology for decision making techniques, intellectual property, technology assessments and needs,
human resource management, legal, and organizational issues, techniques of various controls; time control, budgeting control, network control, inventory contro
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต