เมนูหลัก

LA.206SPECIFIC OFFENCES OF CRIMINAL LAW 2
นต.206กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 2
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R25082C505M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สมสอาด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = LA2203 
Course Description
ความผิดอาญาในประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ลักษณะ 10 ถึงลักษณะ 12 ตั้งแต่มาตรา 288 ถึงมาตรา 366 และภาค 3 ตั้งแต่มาตรา 367 ถึงมาตรา 398 กล่าวคือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่นความผิดฐานลักษทรัพย์
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชก ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ความผิดฐานชิงทรัพย์ ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานบุกรุก และความผิดลหุโทษ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต