เมนูหลัก

LA.306CIVIL PROCEDURAL LAW 1
นบ.303กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:0033083C301911M 
อาจารย์: ดร.ศิริชัย ศิริกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-19-11
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3406
หมายเหตุ: =LA3501 
Course Description
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยหลักทั่วไปในการดำเนินคดีแพ่ง เขตอำนาจศาล วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 -4 ลักษณะ 6 และภาค 2 ลักษระ 1 ลักษณะ 2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต