เมนูหลัก

LA.310 EVIDENCE LAW
นต.310กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R22062C523W 
  ศ.13:00-16:00R22062C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
อาจารย์ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
หมายเหตุ: =LA3504 
Course Description
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน หลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะนี้ และที่มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต