เมนูหลัก

LA.402TAXATION LAW AND TAXATION PROCEDURE
นต.402กฎหมายภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R22062C20182M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-18-2
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: = LA3702 
Course Description
ประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีสรรพสามิต ภาษีบำรุงท้องที่ การคำนวณภาษี การอุทธรณ์ ตลอดจนศึกษาถึงสนธิสัญญาป้องกันการเสียภาษีซ้อนที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศรวมถึง
การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจต่างๆ รวมทั้งวิธีพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต