เมนูหลัก

LA.403PUBLIC INTERNATIONAL LAW
นต.401กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R22062C301812M 
อาจารย์: อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-18-12
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =LA4601 
Course Description
ลักษณะและประวัติการพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างเทศกักฎหมายภายในรัฐ การรับรองรัฐ อำนาจของรัฐ อาณาเขตของรัฐ เอกสิทธิ์และการคุ้มครองของรัฐ การสีบสิทธิของรัฐ สนธิสัญญา กฎหมายการระงับข้อพิพาท
โดยสันติ ทะเลหลวง องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการระหว่างประเทศ สงครามและความเป็นกลาง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต