เมนูหลัก

LA.404PRIVATE INTERNATIONAL LAW
นต.404กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R25102C20182M 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-18-2
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
หมายเหตุ: = LA4602 
Course Description
ลักษณะและประวัติการพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติสัญชาติ สัญชาติของบุคคล การได้และการเสียสัญชาติตามกฎมายไทย ภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ สัญชาติและภูมิลำเนาของนิติบุคคล สิทธิและฐานะ
ฃองคนต่างด้าง การขัดกันแห่งกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย การพิจารณาคดีแผนกเอกชนระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต