เมนูหลัก

LA.104JURISTIC ACTS AND CONTRACTS LAW
นต.104กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R22062C514M 
อาจารย์: A.RAPA PETERST
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: = LA1101 
Course Description
หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม ลักษณะ 5 ว่าด้วยระยะเวลา ลักษณะ 6 ว่าด้วยอายุความ และบรรพ 2 ลักษณะ 2 ว่าด้วยสัญญารวมทั้งกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต